Semnătura Electronică pentru Subiecții Declarării

Semnătura Electronică pentru Subiecții Declarării

În conformitate cu Legea Nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, începând cu 1 ianuarie 2018, subiecții declarării vor fi obligați să-și depună declarațiile exclusiv în formă electronică, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

 

În acest sens, în conformitate cu HG 673 din  28.08.2017 pentru implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale Cancelaria de Stat, prin intermediul Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale”, va asigura eliberarea semnăturii electronice avansate calificate subiecților declarării averii și a intereselor personale din cadrul organizațiilor publice, în baza cererii prezentate de către organizațiile publice și conform listei actualizate a organizațiilor publice, deținute de către Autoritatea Națională de Integritate.

 

Pachetul de documente depus de colector sau de către oricare altă persoană responsabilă, împuternicită de organizația publică, conține următoarele documente:

 

a)  contractul de prestări servicii de certificare, completat și semnat, în 2 exemplare, de către conducătorul sau persoana cu funcție de răspundere a Beneficiarului;

 

b)  cererea ce conține lista subiecților declarării averii și a intereselor personale, semnată de către conducătorul sau persoana cu funcție de răspundere a Beneficiarului, ștampilată sau sub formă de document electronic;

Notă: La completarea câmpului  "Extras IDNP" solicitantul specifică doar ultimile 4 (patru) cifre ale IDNP (ex.: xxxxxxxxx1111).

 

c)  cererea de certificare a cheii publice, completată de către fiecare subiect al declarării averii și a intereselor personale (menționat în cererea de la lit. b), semnată cu semnătura olografă a acestora;

 

d)  copia buletinului de identitate/pașaportului subiectului declarării averii și a intereselor personale (menționat în cererea de la lit. b), valabil cel puțin încă trei luni din data solicitării;

 

e)  copia extrasului din Registrul de Stat al unităților de drept sau din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

 

f)  copia ordinului intern de numire a colectorului sau a persoanei responsabile de colaborarea cu Prestatorul, conformă cu originalul, datată și semnată de către conducătorul sau persoana cu funcție de răspundere a Beneficiarului împreună cu copia buletinului de identitate/pașaportului acestuia.

 

Documentele menționate mai sus se imprimă, se semnează și se prezintă la sediul secției prestări servicii semnătura electronică din cadrul Î.S. ”Centrul de telecomunicații speciale” situată în mun. Chișinău pe str. 31 August 1989 nr. 82. 

 

Deservirea se efectuează strict în baza programării prealabile la:

tel.: 022 820 911, e-mail: servicii@cts.md 

 

Regulamentul cu privire la modul de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților declarării averii și a intereselor personale

 

Informații adiționale la: 022 820 911

 

 

9403

Feedback